OPSPOREN VAN GEZONDHEIDSRISICO’S


DESC helpt bij het vroegtijdig opsporen van gezondheidsrisico's. Er wordt voorkomen dat werknemers ongeschikt worden voor het uitoefenen van hun functie. Door vroegtijdige opsporing van gezondheidsrisico's en een gerichte aanpak bespaart men energie en geld. Nu en in de toekomst.

  • Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
  • Medisch advies (in kaart brengen gezondheidsrisico’s)


DESC werkt volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Wij zijn dan ook verplicht u te informeren over het hoe en waarom van de test, de behandeling, gevolgen en alternatieven (voor zover van toepassing).

Privacyverklaring

Door DESC worden privacygevoelige gegevens verwerkt. DESC acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

DESC is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018

Gebruik van persoonsgegevens
Om u zorgverlenging te kunnen bieden verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat zijn o.a. persoonsgegevens en gegevens die van belang zijn voor de zorgverlening. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de zorgverlening, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken (bijvoorbeeld de verwijzer).

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW-gegevens
Telefoonnummer/noodnummer
Emailadres
Geslacht
Geboortedatum
Bijzondere Persoonsgegevens ( gegevens over uw gezondheid)
BSN


Registreren
Als u bij DESC een keuring of een onderzoek laat uitvoeren bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens als mede de resultaten van het onderzoek. Wij bewaren NAW gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van de zorgverlening.

Wij zullen de aan uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij er een meldingsplicht is voor een besmettelijke ziekte. Publicatie
Wij publiceren uw gegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de zorgverlening.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam, wachtwoord.
De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL)

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om onze zorgverlening te gebruiken. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.